Política de privacitat

En compliment de la normativa de protecció de dades personals i de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (“RGPD”) i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (“LOPDGDD”), a continuació ASSOCIACIÓ INDPULS et proporciona aquesta informació perquè coneguis tots els elements rellevants al tractament de les teves dades.

1. Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Identitat: ASSOCIACIÓ INDPULS amb NIF: G10585313

Direcció: Pau Claris 100, 6a planta. 08009 Barcelona

E-mail:

2. En quin moment recollim les teves dades personals? 

La pàgina web d’ASSOCIACIÓ INDPULS és un web de caràcter informatiu que recull dades personals als següents moments:

 • En el formulari de contacte: tenim disponible a la nostra web un formulari que et permet contactar amb nosaltres per a sol·licitar informació dels nostres serveis o realitzar consultes. En completar aquest formulari demanem que t’identifiquis i que ens facilitis les teves dades de contacte.
 • Mitjançant Cookies: el nostre web instal·la cookies que recullen informació sobre la navegació, et recomanem que llegeixis la política de cookies per a tenir tota la informació al respecte.

3. Amb quina finalitat i legitimació tractem les teves dades personals? 

Les dades personals poden ser tractades amb les següents finalitats:

 • Assistir, gestionar i atendre les possibles sol·licituds, comentaris, consultes formulades i/o proporcionar informació que ens has sol·licitat.. 

Base legal: El tractament es realitza sobre la base del teu consentiment en remetre’ns la seva sol·licitud, comentari i/o consulta (article 6.1.a) RGPD). 

 • Complir amb les nostres obligacions legals, possibles resolucions judicials i altres decisions determinades per les autoritats. Incloent la comunicació de les dades personals a les forces i cossos de seguretat, sempre que tinguem sospites o indicis d’una actuació que pugui constituir un il·lícit/delicte penal.

Base legal: El tractament de les dades personals per a aquests fins es realitza sobre la base del compliment de les obligacions legals d’ASSOCIACIÓ INDPULS (article 6.1.c) RGPD).

 • Sempre que disposem d’una base legal que ho permeti, tractarem la teva informació per a mantenir-te informat sobre els nostres serveis i/o productes que puguin resultar-te d’interès, a través dels mitjans que ens hagis proporcionat per a tal efecte (telèfon, correu electrònic, SMS i/o sistema de missatgeria, entre altres).  

Base legal: El tractament es realitza sobre la base del seu consentiment (article 21.1 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i article 6.1.a) del RGPD). 

4. Per quant temps conservarem les teves dades personals?

Tractarem les teves dades personals durant el període necessari per a complir amb els fins establerts en aquesta Política, així com per a conservar la seva informació personal en compliment de les disposicions de les lleis i normatives pertinents, especialment en relació als terminis legals de prescripció, i per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.  

El criteri que seguim per a això ve determinat per la finalitat de les dades recopilades i el compliment d’aquesta fi (p. ex., en cas de consentiment, podràs revocar-lo en qualsevol moment) i, els períodes d’emmagatzematge obligats segons els requisits contractuals i normatius.  

Tingues en compte que les dades personals estaran bloquejades durant el termini legalment requerit per al compliment d’obligacions i responsabilitats legals. Les dades podran ser comunicades a les administracions i agències públiques, organismes i/o autoritats competents quan calgui o quan, per imperatiu legal, sigui obligatori.

5. A quins destinataris es poden comunicar les teves dades? 

Depenent de les finalitats per a les quals es recopila la informació personal, poden accedir a les teves dades personals, els següents tercers:  

 • Administracions públiques, Organismes i/o Autoritats competents i, les forces i cossos de seguretat pertinents, en supòsits que existeixi un requeriment, una obligació legal o considerem que hi ha indicis i/o sospites suficients per a estar davant un il·lícit o delicte penal; 
 • Col·laboradors i tercers proveïdors de serveis que tracten informació com a encarregats del tractament de dades. Amb tots els nostres proveïdors s’ha celebrat el corresponent contracte per encàrrec de tractament conforme la normativa de protecció de dades personals; 
 • Empleats i/o col·laboradors autoritzats per ASSOCIACIÓ INDPULS, sempre subjectes a les normes de protecció de dades que resultin d’aplicació. 

ASSOCIACIÓ INDPULS no transfereix dades personals a països fora de l’Espai Econòmic Europeu. No obstant, si es realitzés ens asseguraríem de disposar una adequada protecció de les dades personals mitjançant la utilització de les salvaguardes permeses per la normativa, especialment, l’ús de les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea. 

6. Quins son els teus drets?  

Si tractem les teves dades has de saber que els teus drets són: 

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: podràs demanar si estem tractant les teves dades i en cas afirmatiu accedir a aquestes dades. 
 • Dret a sol·licitar la rectificació si les dades son inexactes, o completar les dades que tinguem incomplertes.  
 • Dret a sol·licitar la supressió de les teves dades 
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: en aquest cas, únicament les dades es conservarien per a l’exercici o la defensa de reclamacions. 
 • Dret a oposar-se al tractament: deixarem de tractar les dades personals, amb l’excepció que s’hagin de seguir tractant per motius legítims o per a l’exercici i/o defensa davant de possibles reclamacions. 
 • Dret a la portabilitat de les dades: sempre que sigui tècnicament possible i vulguis que les teves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, et facilitarem el canvi de les teves dades al nou responsable. 
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les teves dades personals.  

A ASSOCIACIÓ INDPULS tractem les dades en base al consentiment i has de saber que tens dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que la retirada afecti a la licitud del tractament realitzat prèviament. 

Per exercir els teus drets has de contactar amb nosaltres enviant un e-mail a  o per escrit a l’adreça postal que consta a l’apartat 1 d’aquesta Política. Per informació addicional, a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) trobaràs disponibles formularis i indicacions específiques sobre l’exercici de drets. 

Sempre que ho consideris oportú podràs presentar una reclamació davant l’AEPD (https://www.aepd.es).  

Recorda que ets el responsable de les dades que ens facilites, per això, les teves dades han de ser veraces, exactes i les has de mantenir actualitzades.    

7. Informació addicional 

Política sobre ús infantil. Els nostres serveis estan dirigits exclusivament a persones majors d’edat. En aquest sentit, no recopilem deliberadament informació de menors d’edat. En qualsevol cas, si vostè és pare, mare o representant legal i considera que el seu fill o tutelat ens ha remès dades personals, preguem que contacti amb nosaltres enviant un email a  

Dades especialment protegides. No recollim ni tractem dades personals que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona físiques, dades relatives a salut o a la vida sexual o les orientacions sexuals. 

Perfilat i preses de decisions automatitzades. Des de l’ASSOCIACIÓ INDPULS no s’elaboren perfils ni es prenen decisions automatitzades amb les seves dades personals. 

Modificacions. ASSOCIACIÓ INDPULS es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut.